Algemene voorwaarden

Delinck Management & Strategy
Artikel 1: Definities

DeLinck: DeLinck Management & Strategy. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door tussenkomst van DeLinck voorzien van een interim-manager. Opdracht: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en DeLinck op grond waarvan DeLinck diensten verleent aan de opdrachtgever. Diensten: Alle door DeLinck voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, consultancy, organisatieadvisering, educatie, training en ondersteuning. Opdrachtbevestiging: Het door DeLinck aan de opdrachtgever te versturen document waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de diensten, het uurtarief, (on)kosten, de duur van de opdracht. Tevens, in dien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan DeLinck ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijden de uitvoering van de opdracht. Interim-manager: Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met DeLinck, in opdracht van DeLinck diensten bij of ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert. Honorarium: De door de opdrachtgever aan DeLinck verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2: Geheimhouding

1. Onze interim-managers dienen te allen tijde zorg te dragen voor geheimhouding en discrete behandeling van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgevers aan hen is toevertrouwd.
2. DeLinck eist van haar interim-managers zowel op de zakelijke markt als in de samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever een zeer hoge mate van professionele integriteit. Dit houdt onder meer in dat interim-managers eerlijkheid betrachten in al hun zakelijke contacten, sensitief zijn voor de behoeften van anderen en goed samenwerken.

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan DeLinck. Daarnaast zijn op alle offertes van en opdrachten aan DeLinck de eigen gedragscode van toepassing. DeLinck verplicht zich er uitdrukkelijk toe niet te handelen in strijd met deze gedragscode/algemene voorwaarden.
2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden in principe niet aanvaard en kunnen slechts van toepassing zijn indien en voor zover deze door DeLinck schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat DeLinck de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van DeLinck niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen in meerdere talen ter beschikking gesteld worden, in geval van mogelijke tegenstrijdigheid is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht

1. Alle door DeLinck verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij DeLinck, met uitdrukkelijke vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindende aanbieding heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden DeLinck slechts nadat deze door DeLinck schriftelijk zijn bevestigd. De door DeLinck uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Opdrachten komen tot stand op het moment dat DeLinck deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging, dan wel op het moment dat DeLinck feitelijk begint met de uitvoering.
3. DeLinck is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met de uitvoering van een opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend, en binnen 30 dagen na dagtekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, aan DeLinck heeft geretourneerd.

Artikel 5: Looptijd en beëindiging van de opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt daarmee van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
2. Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
3. Tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekend schrijven.
4. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.
5. Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand of de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengingsperiode verlengd.
6. DeLinck behoudt zich het recht voor een interim-manager op een opdracht te vervangen. Een nieuwe interim-manager dient minimaal het kennis- en ervaringsniveau te hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende interim-manager, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door DeLinck verzonden bevestiging, zonder dat DeLinck aansprakelijk is voor eventueel door de opdrachtgever geleden schade.
7. De opdrachten tussen DeLinck en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, op het tijdstip waarop:
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
- opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
- naar het oordeel van DeLinck het innen van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kunnen worden;
- opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden;
8. Het voorgaande laat onverlet het recht van DeLinck om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

1. DeLinck staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. DeLinck is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
2. Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de interim-manager aan de verantwoordelijke contactpersoon aangesteld door de opdrachtgever.
3. De keuze van de interim-manager die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht vindt plaats is goed overleg tussen DeLinck en de opdrachtgever. DeLinck behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen interim-manager terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde interim-manager.
4. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste vijf werkdagen van de interim-manager het recht de opdracht ten aanzien van de desbetreffende interim-manager met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de interim-manager aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht en de opdrachtgever DeLinck hiervan minimaal één werkdag van tevoren hierover heeft geïnformeerd. Beëindiging met onmiddellijke ingang is echter niet mogelijk indien DeLinck binnen tien dagen na de aanzegging van de opdrachtgever voor passende vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de interim-manager die voor de eerste keer (direct of indirect) bij de opdrachtgever werkzaam is.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLinck de interim-manager andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen, dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook het doorleveren van de interim-manager aan derden zonder schriftelijke toestemming van DeLinck is niet toegestaan.

Artikel 7: Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de interim-manager voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege opgelegde eisen.
2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe DeLinck voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren voer eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever DeLinck onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, doch minimaal vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van DeLinck, die daarvan (in)direct het gevolg is.
3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de interim-manager wordt in overleg met de opdrachtgever bindend door DeLinck vastgesteld.

Artikel 8: Aanwijzingen en regie opdrachtgever

1. De interim-manager verricht op basis van een inspanningsverplichting de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie, dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de interim-manager als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart DeLinck ter zake tegen aanspraken van de interim-manager en/of derden.
3. Slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen is DeLinck gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen.

Artikel 9: Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de interim-manager en DeLinck tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de interim-manager een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de interim-manager in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
3. Opdrachtgever vrijwaart DeLinck tegen eventuele aanspraken van de interim-manager uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).
4. Opdrachtgever vrijwaart DeLinck tegen alle eventuele aanspraken van de interim-manager in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de interim-manager toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gedaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Artikel 10: Honorarium, overwerk

1. Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief en onkostenvergoeding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot o.a. reiskosten, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
2. De opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur cq. projectduur en eventueel meer gewerkte uren.
3. Indien een interim-manager per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform de percentages zoals die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
4. DeLinck is gerechtigd het honorarium en onkostenvergoeding aan te passen in verband met verhoging van de beloning van de interim-manager per 1 januari van enig kalenderjaar, al dan niet op basis van het CBS-cijfer voor de gezinsconsumptie).
5. Aanpassing van het honorarium en onkostenvergoeding wordt door DeLinck per omgaande schriftelijk aan de opdrachtgever gecommuniceerd.

Artikel 11: Wijze van facturering

1. DeLinck factureert wekelijks op basis van de door de interim-manager ingevulde en door de opdrachtgever geaccordeerde week-urenstaten, die opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van de week-urenstaten verklaart de opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de interim-manager ingeleverde week-urenstaten en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij DeLinck ingeleverde week-urenstaat als volledig bewijs, behoudens overtuigend tegenbewijs van de opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist en volledig is.
2. Indien de opdrachtgever de week-urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de week-urenstaten van de interim-manager voor akkoord te ondertekenen en/of binnen vijf werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn/haar mening juist en volledig ingevulde en door de interim-manager geaccordeerde, week-urenstaat aan DeLinck heeft verstrekt, is DeLinck bevoegd zelf het aantal door de interim-manager gewerkte uren vast te stellen, waarbij de niet door de opdrachtgever geaccordeerde doch door de interim-manager ingevulde week-urenstaat als uitgangspunt zal dienen.
3. Van bovenstaande kan worden afgeweken indien schriftelijk is overeengekomen dat facturering plaatsvindt op basis van in de opdrachtbevestiging opgenomen vaste termijnbedragen.

Artikel 12: Betalingen

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de, op de factuur vermelde, bankrekening van DeLinck. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) direct aan de interim-manager zijn niet toegestaan en hebben tot gevolg dat aan DeLinck niet bevrijdend is betaald. De opdrachtgever krijgt een korting van 4% op het factuurbedrag wanneer betaling geschiedt binnen 3 dagen na factuurdatum.
2. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor DeLinck als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komen.
3. De opdrachtgever betaald steeds alle facturen zonder aftrek en verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beklag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
4. Uitsluitend betalingen aan DeLinck zelf werken bevrijdend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Alle geldbedragen opgenomen in de opdrachtbevestiging zijn exclusief BTW.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde en overeengekomen termijn betaalt, treedt van rechtswege in, met ingang van de vervaldatum, zonder dat DeLinck tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is, een rente, over het verschuldigd gebleven bedrag, van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
7. Indien DeLinck overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de opdrachtgever gehouden DeLinck alle eerzaam gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derde en alle kosten de DeLinck binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maartregelen kunnen worden toegekend. Alsdan heeft DeLinck de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
8. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij DeLinck zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
9. Indien een opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens DeLinck en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 8:
- zijn de verplichtingen van DeLinck tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder medebegrepen);
- kan DeLinck van de opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

Artikel 13: Intellectuele en industriële eigendommen

1. DeLinck zal, indien nodig en mogelijk, haar medewerking verlenen om te bewerkstelligen cq. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de interim-manager in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Indien DeLinck in verband hiermee een vergoeding verschuldigd wordt aan de interim-manager, wordt de opdrachtgever van rechtswegen een gelijke vergoeding verschuldigd aan DeLinck.
2. Alle door DeLinck aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DeLinck totdat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst evenals alle vorderingen van DeLinck wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 1 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens DeLinck is nagekomen.

Artikel 14: Geheimhouding

1. DeLinck en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
2. DeLinck zal de interim-manager verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. DeLinck is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een interim-manager deze verplichting heeft geschonden. Als zekerheid stelling kan individueel een aanvullende non-disclosure-agreement worden overeengekomen tussen de opdrachtgever en de interim-manager.

Artikel 15: Rechtstreekse arbeidsverhouding

1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht en gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLinck, rechtstreeks voor zich, middels derden en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de interim-manager.
2. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een interim-manager door DeLinck aan haar is voorgesteld, doch de opdracht niet tot stand is gekomen, rechtstreeks voor zich, middels derden en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de interim-manager.
3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan DeLinck verschuldigde, zonder rechterlijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbare, boete ter hoogte van € 30.000,00, onverminderd de mogelijkheid van DeLinck om volledige schadevergoeding te eisen.
4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 16: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden dit de nakoming van de opdracht verhinderen en die niet aan DeLinck zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van DeLinck, een algemeen gebrek aan de voor het tot stand brengen van de overeengekomen inspanningsverplichting benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DeLinck afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. DeLinck heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DeLinck haar verbintenis has moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DeLinck opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door DeLinck niet mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn opdrachtgever en DeLinck bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien DeLinck bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verlichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Elke eventuele aansprakelijkheid van DeLinck is beperkt tot het bedrag waarvoor DeLinck is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht door de opdrachtgever is verschuldigd of zou zijn verschuldigd, met dien verstande dat de schadevergoedingsverplichting van DeLinck zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade, gevolgschade of ander indirecte schade.
2. DeLinck is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de interim-manager toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
3. Opdrachtgever vrijwaart DeLinck voor iedere aansprakelijkheid van DeLinck die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de interim-manager toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
4. DeLinck is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de interim-manager met de opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever en/of die derde toestemming is verleend.
5. Opdrachtgever vrijwaart DeLinck voor iedere aansprakelijkheid van DeLinck die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de interim-manager is aangegaan met de opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever en/of die derde toestemming is verleend.

Artikel 18: Wijzigingen

DeLinck is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. DeLinck zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra de opdrachtgever de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden evenals alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederland recht. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht zullen in eerst aanleg ter beslechting worden onderworden aan de bevoegde rechter van het arrondissement ’s-Hertogenbosch, kantongerecht Eindhoven, behoudens dwingend rechtelijke wettelijke bepaling.