Algemene voorwaarden

Delinck Leading Executives / Skilled Professionals
Artikel 1: Definities

DeLinck: DeLinck Leading Executives en DeLinck Skilled Professionals. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door DeLinck laat adviseren. Opdracht: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en DeLinck op grond waarvan DeLinck werving- & selectie- en/of executive search-werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Functiebeschrijving: een door DeLinck in samenwerking met de opdrachtgever op te stellen omschrijving van een in het bedrijf van opdrachtgever te vervullen vacature, evenals de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen, inclusief bedrijfsprofiel. Opdrachtbevestiging: Het door DeLinck aan de opdrachtgever te versturen document waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de te volgen werkwijze, de fee(s), onkostenstructuur en de betalingswijze. Kandidaat: Degene die betrokken wordt in de werving- & selectie- en/of executive search-werkzaamheden van DeLinck ten behoeve van de opdrachtgever. Fee: De door de opdrachtgever aan DeLinck verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2: Non-discriminatie en geheimhouding

1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving- en selectie- en/of executive search-werkzaamheden van DeLinck, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, sexuele geaardheid, geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, één en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.
2. Discretie is binnen DeLinck te allen tijde gewaarborgd en persoonsgegevens of gegevens van opdrachtgevers worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene verstrekt.
3. DeLinck zal geen informatie verstekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan DeLinck. Daarnaast zijn op alle offertes van en opdrachten aan DeLinck de eigen gedragscode en de OAWS-gedragscode/algemene voorwaarden van toepassing. DeLinck verplicht zich er uitdrukkelijk toe niet te handelen in strijd met deze gedragscodes/algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van DeLinck.
2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden in principe niet aanvaard en kunnen slechts van toepassing zijn indien en voor zover deze door DeLinck schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat DeLinck de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van DeLinck niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht

1. Alle door DeLinck verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij DeLinck, met uitdrukkelijke vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindende aanbieding heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden DeLinck slechts nadat deze door DeLinck schriftelijk zijn bevestigd. De door DeLinck uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat DeLinck deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdracht(her)bevestiging, dan wel op het moment dat DeLinck feitelijk begint met de uitvoering. De opdrachtgever dient bij wijzigingen van de opdracht de ten behoeve van de eerste opdracht gemaakte (on)kosten, evenals de door DeLinck bestede tijd, tegen een redelijk geldend uurtarief te vergoeden.
3. DeLinck is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met de uitvoering van een opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend, en binnen 30 dagen na dagtekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, aan DeLinck heeft geretourneerd.
4. DeLinck geniet exclusiviteit voor de behandeling van de in de opdracht vastgelegde functiebeschrijving, en zullen alleen kandidaten uitsluitend via DeLinck worden voorgedragen. Kandidaten welke via de opdrachtgever komen, worden door DeLinck in de procedure meegenomen.

Artikel 5: Looptijd en beëindiging van de opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten 6 maanden, en eindigt daarmee van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2. Tussentijdse beëindiging van de opdracht is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. In geval van tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever behoudt DeLinck zich het recht voor bij opdrachtgever de, naar rato van de verstreken looptijd, in de opdrachtbevestiging opgenomen fee vermeerderd met de daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords, uitgezonderd zoals omschreven in artikel 4, lid 2.
3. In alle gevallen eindigt de opdracht op het moment dat de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, met een door DeLinck voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.
4. De opdrachten tussen DeLinck en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, op het tijdstip waarop:
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
- opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
- naar het oordeel van DeLinck het innen van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kunnen worden.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

1. DeLinck zal de betreffende vacature van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Hierbij wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat wordt geselecteerd.
2. DeLinck zak zich ervoor inspannen op basis van de functiebeschrijving, als bedoeld in het eerst lid van dit artikel, één of meerdere kandida(a)t(en) op basis van de bij DeLinck bekende hoedanigheden en kundigheden van de betreffende kandida(a)t(en), voor te dragen.
3. DeLinck staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt DeLinck een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
4. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. DeLinck aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
5. DeLinck is niet verantwoordelijk voor de informatie en gegevens verstrekt in het kader van de opdracht door de opdrachtgever, en gaat in deze uit van de juistheid van de verstrekte informatie en gegevens.
6. DeLinck gaat uit van de juistheid van de aan haar door de kandidaat over zichzelf verstrekte informatie, gegevens en referenten. Alvorens een kandidaat wordt voorgedragen heeft altijd een ondersteunend referentieonderzoek, om redenen van objectiviteit en neutraliteit, plaatsgevonden.
7. DeLinck stelt zich bij de beoordeling van kandidaten volledig onpartijdig op.
8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze en aanstelling van een kandidaat.
9. DeLinck zal in het kader van de opdracht geen beloning, in welke vorm dan ook, aannemen anders dan van de opdrachtgever. DeLinck zal ik geen gevallen activiteiten ontwikkelen op het gebied van tweezijdige bemiddeling. DeLinck brengt nimmer kosten aan kandidaten in rekening.

Artikel 7: Garantie, fee en (on)kosten

1. De opdrachtgever is de overeengekomen fee aan DeLinck ten minste verschuldigd zodra deze rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met een door DeLinck voorgedragen kandidaat. Indien de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding na verstrijken van de wettelijke proeftijd doch binnen één half jaar na het aangaan van die arbeidsverhouding door de opdrachtgever wordt beëindigd op grond van een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW, dan wel op initiatief van de kandidaat, zal DeLinck op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever de opdracht, tegen vergoeding van de daadwerkelijke gemaakt kosten, wederom uitvoeren. Hetgeen in de vorige volzin is opgenomen is ook van toepassing indien de arbeidsverhouding gedurende de wettelijke proeftijd wordt beëindigd, ongeacht de redenen hiervan en ongeacht op wiens initiatief de arbeidsverhouding eindigt.
2. De vaste fee-structuur voor de diensten van DeLinck Skilled Professionals is afhankelijk van opleidings- en werkervaringniveau (MBO-plus-, HBO- & WO-niveau) en gebaseerd op een vooraf in de opdrachtbevestiging overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld) van de kandidaat. Bij verstrekking van de opdracht door de opdrachtgever wordt per omgaande een vast aanvangshonorarium van € 6.000,00 in rekening gebracht, welke in mindering wordt gebracht op de fee bij plaatsing, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien niet binnen een periode van drie maanden minimaal twee, op basis van de functiebeschrijving, gekwalificeerde kandidaten zijn aangeboden, wordt 50% van het starttarief gecrediteerd. Wanneer na zes maanden nog geen enkele, op basis van de functieomschrijving, gekwalificeerde kandidaat is aangeboden wordt de gehele search-opdracht teruggegeven aan de opdrachtgever en de resterende 50% van het starttarief gecrediteerd. Dit is inclusief “file-search” en “direct target mail”.
3. De fee voor de geleverde diensten van DeLinck Leading Executives bedraagt een vast in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het totale fulltime bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld en bonussen o.b.v. de tussen kandidaat en opdrachtgever gesloten arbeidsovereenkomst. Bij verstrekking van de opdracht door de opdrachtgever wordt per omgaande een vast aanvangshonorarium van € 8.500,00 in rekening gebracht, welke in mindering wordt gebracht op de fee bij plaatsing, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien niet binnen een periode van drie maanden minimaal twee, op basis van de functiebeschrijving, gekwalificeerde kandidaten zijn aangeboden, wordt 50% van het starttarief gecrediteerd. Wanneer na zes maanden nog geen enkele, op basis van de functieomschrijving, gekwalificeerde kandidaat is aangeboden wordt de gehele search-opdracht teruggegeven aan de opdrachtgever en de resterende 50% van het starttarief gecrediteerd.
4. Alle (on)kosten die DeLinck maakt conform de opdrachtbevestiging zullen bij de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. Hieronder zijn in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten voor het opmaken en plaatsen van advertenties (internet en/of dag- en vakbladen).

Artikel 8: Betalingen

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de, op de factuur vermelde, bankrekening van DeLinck. De opdrachtgever krijgt een korting van 4% op het factuurbedrag wanneer betaling geschiedt binnen 3 dagen na factuurdatum.
2. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor DeLinck als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komen.
3. De opdrachtgever betaald steeds alle facturen zonder aftrek en verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beklag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
4. Uitsluitend betalingen aan DeLinck zelf werken bevrijdend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Alle geldbedragen afgeleid van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn exclusief BTW.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde en overeengekomen termijn betaalt, treedt van rechtswege in, met ingang van de vervaldatum, zonder dat DeLinck tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is, een rente, over het verschuldigd gebleven bedrag, van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
7. Indien DeLinck overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de opdrachtgever gehouden DeLinck alle eerzaam gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derde en alle kosten de DeLinck binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maartregelen kunnen worden toegekend. Alsdan heeft DeLinck de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.

Artikel 9: Benaderen personeel

1. DeLinck zal kandida(a)t(en), die op ons aanbevelen door een huidige of voormalige opdrachtgever in dienst zijn genomen, niet benaderen of laten benaderen, tenzij de wens tot functieverandering van die kandida(a)t(en) zelf uitgaat en DeLinck hiervan een schriftelijke bevestiging van de betreffende kandida(a)t(en) in haar bezit heeft en/of hiertoe toestemming is verleend door de opdrachtgever.
2. Indien een opdrachtgever en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende twaalf maanden na het eindigen van de opdracht met, een bij opdrachtgever door DeLinck voorgestelde, en door de opdrachtgever afgewezen, kandidaat, rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat, leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door opdrachtgever aan DeLinck van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen totale bemiddelingsfee.

Artikel 10: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden dit de nakoming van de opdracht verhinderen en die niet aan DeLinck zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van DeLinck, een algemeen gebrek aan de voor het tot stand brengen van de overeengekomen inspanningsverplichting benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DeLinck afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. DeLinck heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DeLinck haar verbintenis has moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DeLinck opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door DeLinck niet mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn opdrachtgever en DeLinck bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien DeLinck bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verlichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

DeLinck kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van handelen en/of nalaten van een door DeLinck gereproduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door DeLinck, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. De opdrachtgever vrijwaart DeLinck uitdrukkelijk met betrekking tot aanspraken voor schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade, geleden door derden als gevolg van handelen en/of nalaten van een door DeLinck gereproduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door DeLinck, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. Het niet aanvaarden van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DeLinck of haar leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid in deze is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde fee.

Artikel 12: Wijzigingen

DeLinck is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. DeLinck zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra de opdrachtgever de wijziging is medegedeeld

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden evenals alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederland recht. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht zullen in eerst aanleg ter beslechting worden onderworden aan de bevoegde rechter van het arrondissement ’s-Hertogenbosch, kantongerecht Eindhoven, behoudens dwingend rechtelijke wettelijke bepaling.